Аливаа улс орны эдийн засаг, бизнесийн хөгжлийн эх сурвалж нь тогтвортой хөгжил юм. Тогтвортой хөгжил нь нийгмийн хариуцлагаа орхигдуулахгүйгээр бизнесээ хөгжүүлэх, хүрээлэн буй орчинд ямар нэг сөрөг нөлөө учруулахгүйгээр нөөц баялгийг зүй зохистой ашиглах замаар хөрөнгө оруулагчдад баялгийг бүтээн бий болгох процесс юм. Өөрөөр хэлбэл ирээдүй үеийнхний ашиг сонирхол, хэрэгцээнд харшлахгүйгээр өнөө үеийнхний хэрэгцээг хангахад тогтвортой хөгжлийн зорилго оршдог.
Энэхүү тогтвортой хөгжил нь байгалийн нөөц баялгийн ашиглалтыг нэмэгдүүлэхгүйгээр дэлхийн хүн ардын амьжиргааг дээшлүүлэхэд чиглэгддэг бөгөөд үүнд бизнес эрхлэгчдийн гүйцэтгэх үүрэг роль өндөр юм. Энэхүү үүргээ ухамсартайгаар хэрэгжүүлэн гүйцэтгэж буйг бид компаний нийгмийн хариуцлага хэмээн ойлгодог.

ӨГӨӨМӨР ГАВИЛУУД КОМПАНИЙ НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА

ХИЙГДСЭН АЖИЛУУД

Бүх нийтийн мод тарих өдөр

Үндэсний мод тарих өдрийн хүрээнд “Өгөөмөр гавилууд” ХХК ажилчид нийт 100 гаруй мод тарьж өөрсдийн хувь нэмэрийг орууллаа.

(+976) 70535115

(+976) 88009419

(+976) 88004768

Өмнөговь аймаг Ханбогд сум

Өгөөмөр төв 2 давхар 202 тоот

hrspecialist@uguumurgaviluud.mn

otgontumurd@uguumurgaviluud.mn